Harta site
Facebook
Forum
Cauta
Burse si cooperare institutionala Mecanismul financiar SEE

Proiecte de mobilitate in invatamantul superior

Descriere

In cadrul acestor proiecte se vor finanta:

a). Mobilitatea studentilor:

Această acţiune permite studenţilor din universitati din Romania  să efectueze o perioadă de studii  de 3 până la 12 luni  (in cadrul aceluiasi an academic) sau o perioada de plasament de 2 pana la 12 luni (in cadrul aceluiasi an academic)  într-unul din SD si reciproc, studentilor  din universitati din SD  să efectueze o perioadă de studii sau plasament  (in cadrul aceluiasi an academic) cu aceleasi conditii asupra duratei,  în Romania. Perioadele de mobilitate pot fi si combinate (studii+plasament).

Mobilitatea studenţilor pentru studii se realizează în cadrul unor "acorduri inter-instituţionale" încheiate în prealabil între instituţia proprie şi cea gazdă, ambele trebuind să deţină o Cartă Erasmus pentru Invatamantul Superior  (ECHE) aprobata de Comisia Europeana.

‘Plasament’ este o altă denumire pentru  ‘stagiu de formare’ sau ‘practică’. Organizaţiile gazdă pentru plasamente studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare sau  alte organizaţii, inclusiv instituţii de învăţământ superior.

Studenţii  vor fi  selectaţi de instituţiile de învăţământ superior unde sunt inmatriculati printr-un proces clar şi transparent (vezi paragraful 4.2 ”Selectia participantilor”). Pot fi selectati pentru mobilitate studenti aflati in oricare din cele 3 cicluri (licenta, masterat, doctorat). Acestia  vor fi considerati  “beneficiari de fonduri SEE” si echivalenti cu studentii Erasmus.

NB: Studentii care au obtinut un grant in cadrul Apelului 2013 nu mai sunt eligibili in cadrul acestui Apel.

Înainte de plecare, studenţii  SEE  semnează un contract pentru studii  sau plasament care include urmatoarele documente :

• un "acord de studiu" / “acord de formare” ce conţine programul de studiu/programul plasamentului; acest acord trebuie aprobat şi semnat de instituţia de învăţământ de origine, de instituţia gazdă şi de către student;

•  "Carta studentului  SEE" care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate si care este similara cu Carta Studentului Erasmus. Documentul se gaseste la adresa www.burse-see.ro

In plus, pentru plasamente, contractul mai cuprinde si:

• un "angajament pentru calitate în mobilitate" care precizează drepturile şi obligaţiile tuturor părţilor participante în mod specific la plasamentul în străinătate.

Documentul se gaseste la adresa www.burse-see.ro

La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia gazdă trebuie să pună la dispoziţia studentului  şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă că programul convenit s-a încheiat, precum şi rezultatele obţinute. Instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de studiu/ de plasament, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate  SEE trebuie inclusă şi în Suplimentul la Diplomă. În  special in cazul  unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puţin prin intermediul Suplimentului la Diplomă.

Studenţii  SEE sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examen şi acces la laboratoare şi la bibliotecă în instituţia gazdă. Pe perioada studiilor/plasamentului  SEE în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine.

Studenţii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă de mobilitate.

 

b). Mobilitatea personalului:

 

Această acţiune include finantarea urmatoarelor posibilitati:

 

  • Misiuni de predare pentru personalul  didactic din universitati din Romania, cu o durata intre 2 zile si  2 saptamani (excluzand zilele de calatorie), intr-o universitate dintr-unul din SD si reciproc (minimum 8 ore de predare pe saptamana sunt obligatorii);
  • Participare la seminare, ateliere, cursuri de formare, vizite de studiu, conferinte, job shadowing  pentru personalul didactic si nedidactic din universitati din Romania intr-o institutie dintr-unul din SD si reciproc; durata este intre 2 zile si 1 saptamana;

 

Instituţiile  de origine si cea gazda  trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare  personalul participant la mobilitate (predare sau formare).  Programul trebuie sa contina cel putin: scopul si obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate in urma activitatilor  si un program  concret  al intregii perioade. Atunci când  este vorba despre  un cadru didactic  cu o  misiune de predare, misiunea trebuie să aibă la bază un acord interinstituţional între universitatea de origine si cea gazda.

Beneficiarii sunt selectaţi de instituţia de învăţământ superior de origine printr-un proces clar si transparent (vezi paragraful 4.2 ”Selectia  participantilor”) . Acestia  vor fi considerati  “beneficiari de fonduri SEE” si echivalenti cu “personalul  didiactic si nedidactic Erasmus”.

NB: Pe intreaga durata a Programului (2014-2016) nu se va finanta pentru aceeasi persoana mai mult de o mobilitate (de exemplu, o persoana care a primit un grant in cadrul Apelului 2013 nu va mai primi niciun alt grant la Apelurile 2014, 2015 sau 2016). Aceasta restrictie nu se aplica pentru personalul din SD care vine in Romania si pentru Vizitele Pregatitoare.

 Beneficiarii  cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă de mobilitate.

 

c).  Organizarea  mobilitatilor (OM)-  se va finanta din fonduri SEE numai pentru institutiile gazda

 

Organizarea mobilităţilor studenţilor şi personalului instituţiilor de învăţământ superior se referă la crearea unor condiţii optime de catre  entitatile gazda, prin asigurarea unui sprijin de calitate, în vederea realizării unei perioade de studiu, de plasament, de predare sau formare .  Instituţia  gazda primeşte un grant OM pentru cheltuielile de management, valoarea acestuia depinzând de numărul de  studenti sau personal  din universitati  primit. 

Pregatirea si implementarea mobilitatilor “incoming”  in cadrul institutiilor gazda cuprind, intre altele: informare, tutorat, sprijin in asigurarea cazarii, monitorizare, raportare

Cine poate beneficia

-Studenti aflati in oricare din cele 3 cicluri (licenta, masterat, doctorat)

- Persoane care lucrează într-o instituţie de învăţământ superior (cadre didactice sau personal nedidactic)

Cine poate candida

Universitatile din Romania detinatoare ale unei ECHE vor depune o candidatura la ANPCDEFP.  Candidatura va contine o rubrica speciala privind  mobilitatile “incoming”.

Universitatile romanesti pot coopera cu oricate universitati sau alte institutii partenere  (centre de cercetare, companii, intreprinderi, organizatii) din SD doresc; in cazul mobilitatilor intre universitati (mobilitati de studenti pentru studii si de personal pentru predare) este obligatorie existenta acordurilor inter-institutionale (bilaterale). In cazul  mobilitatilor studentesti, programul este deschis si pentru studentii inscrisi in programe doctorale sau post doctorale  care vor efectua o mobilitate  cu scop de  cercetare (pana la 10% din bugetul alocat mobilitatilor studentesti).

Candidatii individuali (studenti si personal) vor candida la universitatile lor de origine.

Universitatea de origine este responsabila pentru promovarea programului SEE, recrutare, selectie, monitorizare si raportare (similar cu regulile din programul Erasmus).

Cum se candideaza

Universitatea  din Romania trimite candidatura la ANPCDEFP, urmand  reglementarile din Apelul National 2014 (disponibil pe www.see-burse.ro)

Termenul limită pentru depunerea candidaturii:

31.03.2014  (data postei pentru dosarul cu documente, ora 22 pentru formularul electronic)

Durata

Durata eligibila a unui Proiect de Mobilitate va fi  de 15 luni, de la 01.07.2014 la  30.09.2015.

Finantare, plati:

Grant lunar pentru studentii romani care merg la studii sau plasament in SD

 1200 € suma forfetara

Grant lunar pentru studentii  din SD  care vin la studii sau plasament in Romania

700 € suma forfetara

Aditional: 500 € suma forfetara pentru transport si asigurare pe persoana.

Grant pentru personalul din Romania care merge in SD

 

250 € /zi

1250 €  /saptamana

2200 €  pentru 2 saptamani

Acestea sunt sume forfetare

Grant pentru personalul din SD care vine in Romania

150 € /zi

750 €  /saptamana

1250 € pentru 2 saptamani

Acestea sunt sume forfetare

Aditional: 500 € suma forfetara pentru transport si asigurare pe persoana.

Costuri institutionale pentru  organizarea mobilitatilor de catre institutiile gazda

300 € pentru fiecare student sau cadru universitar primit-suma forfetara

NOTA : NU este necesara cofinantare

Plati 

Avans:  80% din totalul fondurilor contractate  se va transfera universitatii dupa semnarea contractului;

Plata intermediara: pana la 20% din totalul fondurilor alocate prin contract pentru bursele de mobilitate ale studentilor si personalului se vor transfera dupa ce universitatea face dovada ca a cheltuit deja 70% din avans;

Plata soldului – daca este cazul, dupa aprobarea raportului final si confirmarea numarului real de mobilitati.

Universitatile din Romania vor primi intregul buget alocat OM, atat pentru participantii  “incoming” cat si pentru cei “outgoing”; din acest buget, vor pastra doar fondurile OM pentru  participantii “incoming” (daca e cazul)  si vor lua toate masurile necesare sa transfere fondurile OM  pentru participantii “outgoing” catre universitatile corespunzatoare.

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE

Reguli specifice de eligibilitate:

- Organizaţiile candidate  trebuie sa fie institutii de invatamant superior acreditate din Romania. ECHE este obligatorie.

-Entitatile gazda trebuie sa fie situate intr-unul din SD.

-Mobilitatea studenţilor  pentru studii si a  personalului  pentru predare se bazează pe acordurile bilaterale (interinstituţionale) dintre instituţiile de învăţământ superior participante, ambele trebuind să deţină o ECHE.

- Pentru studenti, instituţia de origine trebuie sa asigure recunoaşterea totală a perioadei de mobilitate,  folosind creditele ECTS. Recunoasterea se va face pe baza Contractului de studiu/de formare care trebuie aprobat de toate părţile înaintea începerii perioadei de mobilitate. În cazul special al unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puţin prin intermediul Suplimentului la diplomă. Se încurajează folosirea documentelor Europass pentru mobilitate.

- Studentul trebuie să fie înscris într-o instituţie de învăţământ superior care deţine o ECHE (extinsa , pentru plasamente) şi să fie înscris la studii  care se încheie cu o diplomă recunoscută sau cu o altă calificare recunoscută de nivel terţiar până la şi incluzând nivelul studiilor doctorale (respectiv postdoctorale in cazul mobilitatii pentru cercetare).

- Studentul trebuie să fie înscris cel puţin în al doilea an de studii –ciclul I. Pentru plasamente, aceasta conditie nu se aplica.

Numărul minim de ţări:

Nu este cazul

Numărul minim de parteneri:

Nu este cazul

Criterii de acordare a grantului

Grantul se va acorda in baza cererii exprimate de universitati in formularul de candidatura

PROCEDURI CONTRACTUALE

Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de selecţie

15.05.2014

Contractare

Beneficiarul va primi  exemplarul de contract in forma electronica, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor, avand obligatia de a trimite 2 exemplare  completate, stampilate si semnate in original  de catre reprezentantul legal al institutiei in termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea exemplarului electronic.

OP isi rezerva dreptul de a incheia contractul numai pe baza listelor cu studentii si personalul selectat.

Raportare

Raportul final va fi trimis pana pe 30 noiembrie 2015 si in urma  evaluarii  acestuia se va stabili grantul final.

 
Documente si Formulare

2015


2014

2013

Termene limita

Apel la propuneri de proiecte 2014
20-01-2014

S-a lansat apelul la propuneri de proiecte SEE. Pentru mai multe informatii click aici.


Alerta nereguli
24-09-2014

Neregulile aparute in implementarea proiectelor SEE se vor comunica pe adresa neregulisee@anpcdefp.ro.


Apel la propuneri de proiecte 2013
17-07-2013

S-a lansat primul apel la propuneri de proiecte SEE. Pentru mai multe informatii click aici.


Apel la propuneri de proiecte 2015
19-01-2015

S-a lansat apelul la propuneri de proiecte SEE. Pentru mai multe informatii click aici.